Elevråd

Elevrådet spiller en viktig rolle på Jåttå. Alle klassene velger sin representant til elevrådet i begynnelsen av skoleåret. Tillitselev fra klassene velger så elevrådsleder og styre.

Tillitseleven representerer klassen og forplikter seg til å møte på samlinger i regi av elevrådet. Tillitselev samarbeider tett med kontaktlærer. Klassens halvtime brukes til å forberede saker til elevrådet, og referere fra elevrådsmøter. 

Elevrådet er viktig for å fremme elevenes synspunkter og interesser. Elevrådet har tett dialog med rektor og en egen elevkontakt, som sammen jobber aktivt for et godt fysisk og psykososialt skolemiljø for alle. 

Møter og samlinger 

Det blir kalt inn til elevrådsmøter etter fast plan gjennom skoleåret. Elevrådstyret møtes ukentlig. Ved behov kan det kalles inn til ekstraordinært elevrådsmøte eller styremøte. 

I løpet av skoleåret har elevrådet ansvar for elevinnslag på fellessamlinger, de arrangerer ulike temadager og er tett involvert i skolens solidaritetsprosjekt. Representanter fra elevrådet deltar i Skolemiljøutvalget. 

Styret 

På det første elevrådsmøte velger tillitselev fra klassene elevrådsleder og representanter til elevrådsstyre. Styret skal ha representanter fra de ulike utdanningsprogrammene. 

Samarbeidspartnere 

Jåttå vgs er medlem av Elevorganisasjonen som holder kurs og støtter elevrådet med EO-midler til ulike aktiviteter. Representant fra elevrådet deltar i ungdommens bystyre.