Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal sikre at elever får økt innflytelse på skolehverdagen. Saker knyttet til det fysiske og psykososiale miljøet skal tas opp i utvalget.

På Jåttå vgs er elevene representert med fire medlemmer i skolemiljøutvalget. Elevrådsleder er en av disse. Fra skolens ansatte, skoleledelse og fylkeskommunen er det tre representanter. 

Alle videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (opplæringsloven §11-5a). Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.  

Skoleutvalget (opplæringsloven §11-5) er en del av skolemiljøutvalget på Jåttå vgs.