Hverdagslivstrening - spesialundervisning i liten gruppe H

Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever som ikke kan følge vanlig opplæring. Opplæringen er spesielt tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, og foregår i små grupper med økt bemanning. Spesialundervisning i liten gruppe H - organiseringsform Hverdagslivstrening, er rettet mot elever med omfattende hjelpebehov og har fokus på at eleven skal bli mest mulig selvhjulpen.

Overordnet mål for opplæringen er økt livskvalitet i bosituasjon, arbeids-, dagtilbud og fritid. For noen elever tar opplæringen sikte på å gi livskvalitet her og nå, med fokus på eleven sin deltakelse og opplevelse i situasjonen. For andre elever er et sentralt mål å bli forberedt for framtidig dagtilbud og bosituasjon. Eleven skal i størst mulig grad kunne påvirke sin hverdag og ta egne valg.

Opplæringen organiseres i klasser med 4-5 elever i hver. Klassene er bemannet med pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Skolen gir også tilbud om musikkterapi og fysioterapi.

Arbeidsmåter

Avdelingen jobber etter rammeverket for Positiv Atferdsstøtte som er en verdibasert og metodisk tilnærming til eleven.

Personalet jobber i team rundt eleven. Opplegget er målrettet og tilpasset den enkelte elev. Utgangspunktet for vurderingen er målene i IOP. Vurdering gjøres muntlig og skriftlig. Pedagogisk rapport utarbeides ved skoleslutt.

Daglig kontakt med foreldre gjøres via mail, telefon og kontaktbøker. Foreldremøte arrangeres på høsten. Foreldresamtaler avholdes ved behov. Skolen samarbeider med SFO/SFA, avlastningsbolig, deltar i ansvarsgruppe og følger opp og veileder eleven på arbeidsplass.

Kunst laget av elever på tilrettelagt - Klikk for stort bilde